ลุงสมาน ผ่านพรม “ปราชญ์ดิน” ผู้น้อมนำ สืบสาน ต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชา “ผู้เปลี่ยนดินทรายให้เป็นขุมทรัพย์ บ้านฮูแตทูวอ ตำบลโคกเคียน”

เกษตรกรผู้ต่อยอดความรู้จากในหลวง ร.๙ จบเพียงแค่ป.๔ แต่น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จนกลายเป็นปราชญ์ดิน สามารถพลิกฟื้นผืนดินแห่งชีวิตได้อย่างมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

👨🏼‍💻ศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น และกำลังศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส


https://www.facebook.com/watch/?v=245937727428268