บริบทอำเภอ

ตั้งอยู่  ถนนสุริยะประดิษฐ์ ( ข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ) ภายในบริเวณ สำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส  ตำบลบางนาค อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 

รหัสไปรษณีย์  96000

 โทรศัพท์  :    073 – 514843   โทรสาร   073 – 513452  

 Website :    http://narathiwat.nfe.go.th/ampmuang

 E-mail   :     nfe.muangnara@gmail.com


สถานที่ตั้งของสถานศึกษา

⬥ สถานที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส อยู่ในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส อาคารสำนักงานของ กศน .อำเภอเมืองนราธิวาส
มีจำนวน 1 อาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น


กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส

ประกอบด้วยชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องสำนักงาน และห้องพัสดุและการเงิน
ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมและห้องการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนนักศึกษา

⬥ อาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร กศน.ตำบลบางนาค และ ห้องเรียนชั้นที่ 3 ของอาคารสำนักงาน

⬥ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ภายในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส


สภาพของชุมชน

อำเภอเมืองนราธิวาส   มีเนื้อที่ประมาณ  305.115  ตารางกิโลเมตร หรือ  190.696  ไร่
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสและอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอระแงะ อำเภอตากใบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยและอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส