วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Read more