วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (WORLD FORESTRY DAY) เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนประโยชน์และผลิตผลต่างๆ ที่ได้รับจากป่า

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Read more