บริบทปอเนาะ

บริบทพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรูลอิสลาม
ข้อมูลพื้นฐาน
สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมชื่อปอเนาะจูโว๊ะ เป็นปอเนาะที่เก่าแก่ปอเนาะหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ผู้ก่อตั้งคนแรกคืออัลมัรฮูมฮัจยีมูฮัมมัดยูโซ๊ะ บินอับดุลเล๊าะ หรือที่รู้จักกันในนามโต๊ะจูโว๊ะ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านโต๊ะครูได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา รวมอายุได้ ๗๕ ปี
โต๊ะครูคนที่สอง คือ อัลมัรฮูมฮัจยีมูฮัมมัดอัดฮัม บินอับดุลเล๊าะหรือที่รู้จักกันในนามอาเยาะห์ซู ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องของอัลมัรฮูมฮัจยีมูฮัมมัด ยูโซ๊ะ ได้ทำหน้าที่สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านครู ดั่งเดิมนั้นปอเนาะตั้งอยู่บ้านจูโว๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสเนื่องจากพื้นที่ของปอเนาะคับแคบเกินไป จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ ณ บ้านกำปงดาลัม หมู่ที่ ๑ ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยที่อาเยาะห์ซูได้ตั้งชื่อปอเนาะว่า มัดราซะห์ตัรบียตุลซาฆอฟะห์ อาเยาะห์ซูได้เสียชีวิตไปด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ รวมอายุได้ ๘๖ ปี
โต๊ะครูคนปัจจุบัน นายอับดุลฟัตตะห์ ยีอาแว (อาเยาะห์ลง) เป็นบุตรชายคนโตของโต๊ะครูคนที่สอง(อัลมัรฮูมฮัจยีมูฮัมมัดอัดฮัม บินอับดุลเล๊าะ) โดยเริ่มเรียนศาสนากับท่านบิดาตั้งแต่เล็ก เริ่มทำหน้าที่แทนบิดา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการจดทะเบียนสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มัดราซะห์ตัรบียตุลซาฆอฟะห์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงแม่น้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ ไร่
รายชื่อบุคลากรของสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม
– นายอับดุลฟัตตะห์ ยีอาแว เป็นเจ้าของสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮ์หัดฟัจรุลอิสลาม
– นายอับดุลฟัตตะห์ ยีอาแว เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๓๐