วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

ดำเนินงานจัดเตรียมสถานทีเพือจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

********************

Read more