โครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเงื่อนไขของระเบียบ วินัย ข้อกฎหมาย ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง เที่ยงธรรม รวมทั้งการประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายวรวิทย์ สุระโคตร อดีตผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. และนายณัฐพงษ์ นวลมาก อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ โรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส