กศน.นราธิวาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาสต่อไป โดยมีนายบัณฑิต เจ๊ะเงาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน​การประชุม