กศน.นราธิวาส มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมจัดทำแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาว
จรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดทำแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอกศิลป์ชัย ประสมศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานการประชุม ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยบูรณาการราชการ เพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่างๆเพื่อเสนอผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในแต่ละด้าน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดนราธิวาสมีตำบลเป้าหมาย จำนวน 25 ตำบล ของ 8 อำเภอ ที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในแต่ละด้าน ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานโครงการ