กศน.นราธิวาสประชุมการดำเนินงาน“โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้ดำเนินโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม (ชั้น 1) สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้ 1.นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2.นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานที่ผ่านมา 3.นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 4.การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกัน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม


+76


7ภาณุ วงษ์ถาวรเรือง, เตือนใจ จันทร์เพ็ญ และ คนอื่นๆ อีก 5 คน


แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์กำลังใช้งานเขียนความคิดเห็น…
กำลังใช้งาน

กศน. นราธิวาส อยู่กับ นฤมล ดำน้อย และคนอื่นๆ อีก 11 คน
59 นาที  · แชร์กับ สาธารณะสาธารณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร กศน.จังหวัดนราธิวาส
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ค… ดูเพิ่มเติม


+27ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์กำลังใช้งานเขียนความคิดเห็น…
กำลังใช้งาน

กศน. นราธิวาส อยู่กับ Ka-Jong Innoy และคนอื่นๆ อีก 5 คน
2 วัน  · แชร์กับ สาธารณะสาธารณะ
“ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO “
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุทัยวรรณ ย่างกุ้ง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกลไกเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนรา… ดูเพิ่มเติม


+2


9สุพรรณี บุญไชยสุริยา, Siramate Chotsuriyachaiporn และ คนอื่นๆ อีก 7 คนถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์กำลังใช้งานเขียนความคิดเห็น…
กำลังใช้งาน

กศน. นราธิวาส อยู่กับ กศน.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และคนอื่นๆ อีก 7 คน
2 วัน  · แชร์กับ สาธารณะสาธารณะ
“ผู้บริหารและบุคลากร กศน.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นางนฤมล ดำน้อย และนางสาวนิอัสมา เจษฎาภา เข้าร่วมประชุมตามโครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษานอกระบบแล… ดูเพิ่มเติม


+9


10นฤมล ดำน้อย, Ninie Sama-ae และ คนอื่นๆ อีก 8 คน


แชร์ 1 ครั้ง

ถูกใจแสดงความคิดเห็น


แชร์กำลังใช้งานเขียนความคิดเห็น…Kalmani Hama


ข้อควรจำเกี่ยวกับข้อความที่ยกเลิกการส่ง
การยกเลิกการส่งข้อความช่วยให้ผู้คนสามารถควบคุมข้อความที่ส่งไปแล้วได้มากขึ้น และยังสามารถรวมไว้ในรายงานได้อยู่
เรียนรู้เพิ่มเติม

ตกลง


Kalmani Hama

Kalmani Hama15:37
Kalmani


สวัสดีค่ะ


Enter

KalmaniKalmani Hama

สอบถามหน่อยค่ะว่า ใบรับรองแพทย์ที่ใช้สมัครพนักงานราชการ สามารถใช้ฉบับสำเนาได้มั้ยคะ ยังไม่หมดอายุการใช้งานค่ะEnter

คุณส่ง
ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์ค่ะ

Enter

ตอนนี้คุณสามารถส่งข้อความ โทรหากันและกัน และดูข้อมูลบางอย่างได้ เช่น สถานะกำลังใช้งานของคุณและเวลาที่คุณอ่านข้อความ
Kalmani

Kalmani Hama
อ๋อค่ะ ขอบคุณค่ะEnter

Kalmani

Kalmani Hama
Kalmani ยกเลิกการส่งข้อความ
Enter

Kalmani

Kalmani Hama
Kalmani ยกเลิกการส่งข้อความ


Kalmani Hama เห็นแล้วเมื่อ 15:52

Enter

Kalmani กำลังพิมพ์