กศน.นราธิวาสกับกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรม อัตลักษณ์ ทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดุอา และพบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจ ในการร่วมพัฒนาองค์กร ให้ดีขึ้น ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส