ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more

ประชุมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Read more

ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

Read more