ประชุมบรรณาธิการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18-19 พฤษภาคม

Read more

พิธีโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่าง สำนักงาน กศน. ให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more