ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาสถาบันปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read more

เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และมีประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทุกตำบล

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more