โครงการ/กิจกรรม

          สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้  เป็นสถานศึกษาที่บริการการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการตลอดเวลาตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบและการจัดเนื้อหาการศึกษาที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน  มีการนำเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญา เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาสังคมชุมชน และทุนชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิตชีวาและยั่งยืน 

ฉะนั้นนักศึกษา ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนา สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่  น่าเรียนรู้ โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น จัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ จัดมุมรักการอ่านในปอเนาะ ปรับปรุงอาคารเรียนโดยการกั้นทำเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ขึ้นและปรับพื้นในห้องเรียนให้ดูสะอาดเรียบร้อย   พัฒนาโซนเศรษฐกิจพอเพียงในปอเนาะ ในปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ให้มีสื่อ สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน สถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้ง การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะยังสามารถสร้างสมาธิในการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งยังสามรถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสถาบันศึกษาปอเนาะได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะให้น่าอยู่ สะอาดสวยงาม
ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 2.เพื่อให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

.เป้าหมาย

   1. เชิงปริมาณ

          สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ม.๔ บ้านบูเกะปาลัส ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จำนวน  ๑ แห่ง

    2.เชิงคุณภาพ

สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ได้รับการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะให้น่าอยู่ สะอาดสวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ให้นักศึกษามีความรักสามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

กำหนดการ

โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี

ระหว่างวันที่ 15-22  สิงหาคม2566

ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ

********************************************

ลำดับที่วัน/เดือน/ปีเวลากิจกรรมหมายเหตุ
1.15-16  สิงหาคม  2566  08.30-16.30 น.– จัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น จัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ จัดมุมส่งเสริมรักการอ่านในปอเนาะ                                       
2.17 – 22  สิงหาคม  256608.30-16.30 น.-ปรับปรุงอาคารเรียนโดยจัดทำฝ่าเพดานปรับพื้นที่ให้ดูสะอาดเรียบร้อย