นายมะนาวี สาบูดิง

นายมะนาวี สาบูดิง ครูผู้สอน ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน

การศึกษา ปริญญาตรี คณะเศรศฐศาสตร์ สาขา การบัญชี STIE Widya Wiwaha

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดการเรียนการสอนโดยการพบกลุ่ม

วันพฤหัสบดี สำหรับนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย