บริบทปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่านตั้งอยู่บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 8 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสายยี่งอ – รือเสาะ ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม

ปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน เป็นปอเนาะที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  เป็นที่รู้จักกันในนาม ปอเนาะ โป-ฮน-ฆือ-ละ ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจดทะเบียนปอเนาะเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะ ในวันอาทิตย์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547 เป็น สถาบันปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน โดยมี บาบอ/โต๊ะครูชื่อ นายซูกิปลี หะยีมะเซ็ง เป็นผู้รับใบอนุญาต มีพื้นที่ทั้งหมด  8  ไร่

นอกจากนั้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะจึงได้มอบหมายให้ กศน.จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะชื่อ นายมะนาวี สาบูดิง

ที่ตั้ง

สถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน ตั้งอยู่เลขที่  86/2  หมู่ที่  8  บ้านตะลาฆอสะโต  ตำบล

จอเบาะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ     บ้านนากอ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ         บ้านไชยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ         ป่าพรุตะลาฆอสะโต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         บ้านบาโงระนะ อ.ระแงะ

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีเนื้อที่ 8 ไร่  และเนื้อที่สำหรับการเกษตร  จำนวน 3 ไร่

มีอาคารละหมาด( มัสยิด) พร้อมเรียนกีตาบ 1 หลัง อาคารที่พัก (ปอเนาะ) 5 หลัง

การคมนาคม

สถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่านสามารถติดต่อได้ตามเส้นทางถนนลาดยาง สายยี่งอ-มะรือโบตก ห่างจากอำเภอยี่งอประมาณ 7 กิโลเมตร