คนที่ 2 นายอมัดรอเฮม นามสกุล ติสมาน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-8.png

นายอมัดรอเฮม นามสกุล ติสมาน

บ้านเลขที่ ๘ บ้านกูแบบาเด๊าะ หมู่ที่ ๔ ต าบลลุโบะบายะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส