โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้

1. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสและสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่

โดยนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 2 แห่ง ได้แก่ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และนายเสถียร เพ็ชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางนรา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกัน และมีประเด็นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการดำเนินงาน เช่น การให้สถาบันศึกษาปอเนาะจดทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สกร.จังหวัดนราธิวาสกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ การทำงานร่วมกันของ สกร.กับชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส