โครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวสุไฮนา มะวะวา ครูอาสาฯ ประจำศรช.และ นายมะนาวี สาบูดิง นำองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักศึกษา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักศึกษา ครู ผู้บริหารที่ดำเนินงานองค์กรนักศึกษา ร่วมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนกรรมการ ดร.ชารีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส