โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ สกร.อำเภอยี่งอ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นายมะนาวี สาบูดิง ตำแหน่ง ครู ดำเนินการจัดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ สกร.อำเภอยี่งอเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านการกีฬา มีนิสัยรักการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม มีความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นตัวแทนนักกีฬา สกร.อำเภอยี่งอเพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ในระดับจังหวัดต่อไป