แหล่งเรียนรู้ที่ 2 แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน

2.แหล่งเรียนรู้เรียนรู้ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุลกุรอ่าน

การติดต่อกับภายนอกของชุมชน หมู่บ้านต าบลลุโบะบายะ สามารถติดต่อได้หลายทาง
เช่น ติดต่อกับชุมชนในท้องที่อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
และติดต่อกับอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น มีเส้นทางลากยาง บ้านตะลาฆอสะโต – บ้านบลูกาสนอ
และเส้นบ้านปาลอบาต๊ะ – บ้านก าปงปีแซ และเส้นทางคอนกรีตในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน