เข้าร่วมโครงการทบทวนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย หัวหน้างานต่อเนื่อง พร้อมด้วยนางสาวนูรฮีลวาณี สรี ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช. เข้าร่วมโครงการทบทวนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส