โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม L-Soccer Park อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากรครู สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะครู และนักศึกษา และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเล่นกีฬา รู้จักการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันด้วยการเล่นกีฬา มีระเบียบวินัย เคารพกฏ กติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายล้อม ติ้นหนู ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ และนายกิตติศักดิ์ เกิดเอียด กรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม L-Soccer Park ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส