เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกาศนียบัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

ขอแสดงความยินดีกับศู

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้รับสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ส

Read more