การเข้าฐานอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

#โครงการค่ายส่งเสริม

Read more

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องพระราชดำริ หมู่ที่ 10 บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมกันเคารพธงชาติทุกๆวันจันทร์ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more