บริบทปอเนาะ

ช้อมูลสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2537   มีนายดาโอ๊ะ  มะอาแซ เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะขึ้นในหมู่บ้านปูโป๊ะ ม.4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เลขที่จดทะเบียน 5961000016652/2547  นายดาโอ๊ะ  มะอาแซ จบการศึกษาชั้น 10  วิชาศาสนบัญญัติ จากประเทศซาอุดิอาระเบีย และนำความรู้ที่ได้นำมาเปิดสอนศาสนาในประเทศไทย โดยให้นายมาหามุด  มะอาแซ เป็นผู้จดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ในชื่อ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน  โดยมีนายดาโอ๊ะ  มะอาแซ เป็นโต๊ะครู   ส่วนนายมาหามุด  มะอาแซ เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู ในใบจดทะเบียนมีนักศึกษาจำนวน 30 คน เป็นชายล้วนทั้งหมด

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน มีเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ ซึ่งเป็นเนื้อที่ของตนเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคมา ช่วงเริ่มก่อตั้งมีอาคารเรียน 1 อาคาร มีบาลาเซาะ 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง และหอพักเด็กอีก 1 อาคาร  นายดาโอ๊ะ  มะอาแซ ได้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2544  จึงได้มอบให้นายมาหามุด  มะอาแซ เป็นโต๊ะครูแทน และนายมูฮำหมัด  มะอาแซ เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า 40 คน มีอาคารนอนเพิ่มขึ้นอีก 3  แห่งเป็นอาคารชั้นเดียว 1 อาคารอาคารสองชั้นอีก 1  อาคารและอาคารไม้อีก 1 อาคาร

ปัจจุบันได้จัดสอนศาสนา  วิชาสามัญและสายอาชีพ  โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก   มีอาคารเรียน   4  หลัง

ที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอาบีดีน ตั้งอยู่ที่ 34/4 บ้านปูโปะ  หมู่ที่ 4  ตำบลมูโนะ

อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส