การเข้าฐานอบรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

#โครงการค่ายส่งเสริม

Read more

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องพระราชดำริ หมู่ที่ 10 บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมกันเคารพธงชาติทุกๆวันจันทร์ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ดำเนินการการเปิดอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)

วันที่ 2-7 กุมภาพันธ

Read more