ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก- ลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม คณะผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำผลการวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา แจ้งที่ประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ในปีงบประมาณ 2567 ของสถานศึกษา และผู้บริหารได้ชี้แจงการจัดโครงการต่างๆในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ โดยมี

นายอับดุลรอแม สะมะแอ ตำแหน่งครู ชี้แจ้งเกี่ยวกับนักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นางจิรัชยา มามะ ครูอาสาฯประจำ ศรช. ชี้แจ้งการจัดโครงการอาสายูวกาชาด ในวันที่ 30 -31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ ชี้แจ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก

ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส