พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทุกระดับชั้น จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มอบโดยนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 3 มกราคม 2567

Read more

ให้การต้อนรับนายอำเภอสุไหงโก-ลกและภาคีเครือข่ายในโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 มกราคม 2567

Read more