วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางจิรัชยา มามะ ครูอาสาฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชน นางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ และนางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนทรายทอง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ นางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ นางสาวรอฮานา อาแว ครูอาสาฯประจำ ศรช. และนางแมะ นาวี เป็นวิทยากรการทำน้ำหลุมพี เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและพัฒนาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการเรียนรูกำหนด จำนวนแห่งละ 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ และเตรียมวางแผนการอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจร่องรอยเอกสารต่างๆภายในชมรมในเดือนมิถุนายนนี้ และนอกจากนี้ได้เตรียมการออกบุธนิทรรศการและร่วมประกวดผลิตภัณฑ์อาชีพ โดยมอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบของที่ระลึกแก่บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 และยังใช้โอกาสนี้ในการขอมาอัฟแก่บุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#การขอมาอัฟ คือ การข

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก และครูที่ปรึกษา สกร.อำเภอตากใบ ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการศึกษาดูงาน โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาพบปะให้กำลังใจ แกนนำและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก และชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอตากใบ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 04.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ ครูที่ปรึกษาร่วมกันแต่งหน้า ทำผม และแต่งตัว แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมเหรียญชัย สุราษฎร์ธานี

#โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.48 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ (กลุ่มดีเด่น ปีที่ 4) ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ผลการนำเสนอผ่านการค

Read more

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์

นายอับดุลรอแม สะมะแอ

Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน. ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และสนามกีฬา(ชั่วคราว) สกร.จังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬา ดังนี้

กีฬาสากล ประกอบด้วย

Read more

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more