บริบทตำบล

ข้อมูลพื้นฐาน ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก

ที่อยู่    :   สถานที่ตั้งอยู่ภายในที่ว่าอำเภอสุไหงโก-ลก ตึกเก่าของเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒     ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก- ลก จังหวัดนราธิวาส   โทรศัพท์ 0๖๑-๙๕๖๔๒๔๑ 

             โทรสาร –  E-mail nfe-tumbol@hotmail.com     สังกัด  :  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก   สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

  กรมส่งเสริมการเรียนรู้        กระทรวงศึกษาธิการ

           ชื่อ – สกุล ครู ศกร.ตำบล  นางจิรัชยา  มามะ      เบอร์โทรศัพท์ 0๖๑-๙๕๖๔๒๔๑    E-mail Jiratchaya_2๕๒๑ @hotmail.com