นางอัญชลี  ยะโลมพันธ์

ภูมิปัญญางานผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวชุมชนอริศรา

นางอัญชลี  ยะโลมพันธ์

๙๙ ซ.๑๘ ถ.ประชาวิวัฒน์) ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เบอร์โทร0๘๘๐๖๙๓๘๙๒

ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา

                มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และทุกส่วนของมะพร้าว เช่น เปลือก น้ำ และเนื้อของมะพร้าว กะลามะพร้าว เป็นต้น กะลามะพร้าวเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายชนิด เช่น โคมไฟ กระปุกออมสิน กระบวยตักน้ำ  ชุมชนอริศราได่เร่งเห็นการสร้างอาชีพจากกะลามพร้าวจึง ได้ก่อตั้งกลุ่มภูมิปัญญางานผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวชุมชนอริศรา โดยมีนางอัญชลี  ยะโลมพันธ์  เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม  ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนำกะลามะพร้าวที่เป็นวัสดุเหลือใช้ มาฝึกชิ้นแรกเป็นโคมไฟ และฝึกทำเป็นรูปต่างๆเพื่อนำออกจากจำหน่ายและนำเงินมาหมุนเวียนภายในกลุ่ม และยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้พออยู่ พอกิน หมั่นขยันทำงาน เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ให้ประชาชนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้

จุดเด่น

            ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวเป็นองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน โดยความรู้ดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่นำเอามะพร้าว ซึ่งเป็นผลด้านการเกษตรมาแปรรูป ให้เกิดประโยชน์โดยผลิตมาเป็นวัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นที่มีอยู่ หาได้ง่าย ลงทุนน้อย ครัวเรือนสามารถผลิต จำหน่าย เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน โดยคนในชุมชนรวมตัวกันเป็นสมาชิกกลุ่มในการผลิต จำหน่าย โดยชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการลงหุ้นออมทรัพย์ของกลุ่ม เพื่อเป็นการระดมทุนช่วยเหลือกันและกันทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านภูมิปัญญาอย่างแท้จริง

ความร่วมมือกับกศน.

            กศน.อำเภอสุไหงโก-ลกเคยพานักศึกษาไปร่วมศึกษาดูงานที่ชุมชนอริศรา การทำผลิตภัณฑ์จากกะลา มะพร้าว