โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมอาชีพ ศคส.ปันความสุขสนุกกับการเรียนรู้ “หมี่ผัด”

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดอาชีพ ศคส.ปันความสุขสนุกกับการเรียนรู้ “มีหมี่ผัด” ในโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง ณ สวนสาธารณะรื่นอรุณ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางฟารีดาห์ เจ๊ะอุบง ครูอาสาฯ ประจำ ศรช. พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR โดยมีวิทยากรจากคณะมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจร่วมด้วยคณะกู้ชีพกู้ภัยร่วมใจแว้ง ณ ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โครงการติวเข้มสอบ N-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายซาฮารี บินมะแอ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการติวเข้มสอบ N-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ภาคเรียนที่ 2/2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้และความคิดของนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในสาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิตและสาระการพัฒนาสังคม สามารถนำความรู้ไปสอบวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) ได้ ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

+48

ความรู้สึกทั้งหมด

11