#โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จิตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายกิตตินันต์ แวอูเซ็ง ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ลืมหนังสือ และผู้ไม่รู้หนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+76

All reactions:

7สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, รุสมีนี มะยิ and 5 others