#สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ ภายใต้การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ร่วมสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ ภายใต้การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ 1.นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.สกร.อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธาน 2.นายคมกฤช สาหลัง ผอ.สกร.อำเภอแว้ง เป็นกรรมการ 3.นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผอ.สกร.อำเภอรามัน เป็นกรรมการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส