นางสาวรุสนานี เวาะแม

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  2/66

ระดับจำนวนนักศึกษาหลักสูตร 2551รวม
ชายหญิง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น121325
มัธยมศึกษาตอนปลาย9615
                 รวม211940

2. สถานที่ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 ชื่อสถานที่สถาบันศึกษาปอเนาะรอนยานวิทยา หมู่ที่ ๗ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสวันพบกลุ่ม  ดังนี้

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    วันพุธ          เวลา 09.00 – 16.00 น.

                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดี   เวลา 09.00 – 16.00 น.