โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถานบันศึกษาปอเนาะ(สกร.อำเภอรือเสาะ)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

มอบเกียรติให้กับคณะครูที่เป็นวิทยากรภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more