โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 – 2568 ของ สกร.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 5-6 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลสุวารี และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 – 2568 ของ สกร.อำเภอรือเสาะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเดิมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 25666 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา