มอบเกียรติให้กับคณะครูที่เป็นวิทยากรภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู มอบเกียรติให้กับนางสาวรุสนานี เวาะแม ตำแหน่งครู และนางสาวมาเรียนี สาหะ ครูอาสาประจำ ศรช. ร่วมเป็นวิทยากร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รับผิดชอบระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส