อบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด

วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลรือเสาะออก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ณ โรงแรมตันหยง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิดโครงการ ฯ มีผู้เข้าร่วมเป็น ศส.ปชต. ทั้ง 13 อำเภอ