ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน

(ปราชญ์ชาวบ้าน        ภูมิปัญญา ผู้นำ)ความรู้ ความสามารถที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
๑. นางอดิสรณ์        เจ๊ะมามะศิลปะหัตถกรรม สิ่งทอและช่างฝีมือพื้นบ้าน ด้านตัดเย็บเสื้อผ้า35/1 ม.6 ตำบลบาตง  
๒. นางเต็มนา          สาเมาะด้านการโภชนาการ (การทำขนมปังสอดไส้กะหรี่ปั๊ป และขนมโดนัท)    ๙  บ้านบลุกาฮูลู ม.4 ตำบลบาตง                 
๓. นางสาวซีตีตีเมาะ  ลุมุด้านหัตกรรมเครื่องจักรสาน8/2 ม.2 ต.สามัคคี 093-6679601
๔. นายมะเปายี        สะอิด้านหัตกรรม (ช่างไม้)34 ม.3 ต.สามัคคี 093-6679601
๕. นายปิยา            หะมะด้านหัตกรรม (เครื่องจักรสาน)56 ม.7 ต.สามัคคี 087-0062070
๖. นายสหาก          วอหะซันด้านเกษตรกรรมการปลูกมะนาว250 ม.1 บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก  0980329492
๗. นายสุดิง            อาแวการเกษตรผสมผสาน ปลูกพืช การขยายพันธ์พืช 517 ม.1 บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก  0807121669
๘. นายอับดุลรอแม  หะยีวามะการเกษตรผสมผสาน 122/8 ม.2 บ้านปูโป๊ะ ตำบลรือเสาะออก 0872916262
๙. นายอับดุลตอเระ  สาและการเกษตรผสมผสาน 84 ม.2 บ้านบือแนคาเดร์ ตำบลรือเสาะออก
๑๐. นายมะลีคาง      กาเซ็งการเกษตรผสมผสาน 38/2 ม.4 บ้านกาโดะ  ตำบลรือเสาะออก
๑๑. นางอาเดะนูรีย๊ะ  บินอารงหัตถกรรม63/6  ม. 3 บ้านลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก 0883991406
๑๒. นายอาหะมะ     สุหลงปราชญ์ทางด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม17 ม.4 บ้านไอร์สาเมาะ ตำบลโคกสะตอ 0862903934
๑๓. นายบราเฮง  ฮูลูเว๊าะเล๊าะปราชญ์ทางด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี20/1 บ้านบาโงปะแต ม.1 ตำบลโคกสะตอ  0861331098
๑๔. นายจุมพล    พรหมทองเกษตรทผลมผสาน132 ม.8 ตำบลรือเสาะ 0832636331
๑๕. นายสุไฮมี     ยามาการปลูกลอยฟ้า32 ม.5 ตำบลรือเสาะ  0624491834
๑๖. นางสุวรรณ   ชัยนุรัตน์ด้านศิลปกรรม (ครูผู้สอนปักผ้า)29 ม.8 ตำบลลาโละ0812767795
๑๗. นายมะไซดี   มะดาโอะด้านศาสนาและประเพณี (ครูสอนอานาซีด)53/1 ม.4 ตำบลลาโละ  0933998302
๑๘. นายมะนาเซ  ดาบูด้าน เกษตรกรรม1/1 ม.6 ตำบลลาโละ 0987344808
๑๙. นายวัฒนา    ชัยนุรัตน์ด้าน เกษตรกรรม29 ม.8 ตำบลลาโละ 0812767795
๒๐. นางยาเร๊าะ   ยะโต๊ะปราชญ์สาขาด้านหมอสมุนไพรโบราณ083-9339506
รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน