(นายบุญฬา หะยีดาหลี)

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบองอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอระแงะ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน  เกษตรกรรม  (เพาะพันธุ์ปลานิล)

รูปถ่าย  

ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุฬญา          นามสกุล    หะยีดาหลี

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน  3-96๐๕-00๔๙๖-0๖-๑

วัน เดือน ปี ที่เกิด  ๑๕ /  พ.ค. / 25๒๑           อายุ  ๓๘ ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)   บ้านปาเซ         จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  13๒/๑  บ้าน  ปาเซ         หมู่ที่ 7           ตำบล บองอ

อำเภอ ระแงะ           จังหวัด นราธิวาส        รหัสไปรษณีย์  96220

โทรศัพท์บ้าน–                    โทรศัพท์มือถือ  08๙-๔๖๘๔๕๒๑

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  13๒/๑     บ้าน ปาเซ      หมู่ที่  7

ตำบล  บองอ                      อำเภอ ระแงะ             จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08๙-๔๖๘๔๕๒๑

พิกัดที่ตั้ง    ละติจูด. 6.19๓๐๘๙๒๐๐๒๙๗๗๕๖      ลองติจูด  101.688๐๔๐๓๐๔๑๘๔

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ม.6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายดือรอนิง                       ชื่อมารดา  นางมีเนาะ

อาชีพบิดา  ทำสวน                         อาชีพมารดา  แม่บ้าน

เป็นบุตรคนที่  ๔                           ในจำนวนพี่น้อง  คน

ภรรยา ชื่อ นางสาวแมะกลือซง              ( นามสกุลเดิม) สาแหละ

   มีบุตรชาย –  คน                 บุตรหญิง  ๒ คน          รวมทั้งหมด  ๒  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล ด.ญ.ฮานีฟะห์  หะยีดาหลี           อาชีพ
  • ชื่อ-นามสกุล ด.ญ.อัยฟา   หะยีดาหลี              อาชีพ .-

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

Rเกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

              มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

                    ๑. เกษตรกรรม   –

                    ๒. อุตสาหกรรม  –

                    ๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    ๔. สวัสดิการกองทุน

                    ๕. ปรัชญา ศาสนา และประเพณี  –

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

        ๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

  • เรื่อง  งานด้านการเกษตร

                     ๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม  –           

             ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้เรื่อง  –

              (รูปแบบ) ด้วยวิธี      –

              จำนวน   ครั้ง / ปี    

             ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน 100 คน / กลุ่ม

              ได้แก่

๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ –      

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๑ ชื่อ – สกุล    นางซากียะ  หะยีดาหลี                   อายุ    39  ปี

ตำแหน่ง   ครูผู้สอน ร.รตาดีกาบ้านปาเซ

สถานที่ทำงาน  มัสยิดบ้านปาเซ                      หมู่ที่  7

ตำบล  บองอ              อำเภอ ระแงะ             จังหวัด  นราธิวาส

โทรศัพท์  082-2619142

เก็บข้อมูลเมื่อ  1๕ พ.ย.2559

โดย  นางภาซีนี  อาลี

ตำแหน่ง  ครู อาสาฯ กศน.ตำบลบองอ

6.ภาพสถานที่ตั้ง /พิกัด

 

 

Rศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการหลังการดำเนินการ
-สำรวจข้อมูลปราชญ์ในหมู่บ้าน -การเดินทางมีอุปสรรค -สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย -ปราชญ์ไม่อยู่บ้าน                  -การสื่อสารมีปัญหา -ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ -หาพิกัดไม่ได้

ความคืบหน้าในการดำเนินการ

  • ได้รับข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นและนำข้อมูลมารวบรวม

ข้อเสนอแนะ –