บริบทตำบล

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

  • ข้อมูลทางกายภาพ
  • ที่ตั้งและอาณาเขต

                  ตำบลบองอ  เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ  14   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

                  ทิศเหนือ            จดตำบลบาโงสะโต  บองอ  บองอ  อำเภอระแงะ

                  ทิศใต้                จดอำเภอจะแนะ  อำเภอสุคิริน

                  ทิศตะวันออก       จดตำบลจวบ   อำเภอเจาะไอร้อง

                  ทิศตะวันตก        จดตำบลกาลิซา  อำเภอระแงะ  และอำเภอจะแนะ 

  • สภาพภูมิประเทศ

                  พื้นที่ตำบลบองอ   มีป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันตก  ทิศใต้และด้านทิศตะวันออก  ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอเจาะไอร้อง  อำเภอจะแนะ  ในส่วนตอนเหนือตอนกลางของตำบลเป็นพื้นที่ราบมีคลองไหลผ่านทุกหมู่บ้าน   มีฝายเก็บน้ำ   2   แห่ง   คือ  ฝายเก็บน้ำบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา  5  ฝายเก็บน้ำบ้านสาเมาะ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9  และหมู่ที่  2  ตำบลบองอ  อำเภอระแงะ

  • พื้นที่ป่า

                  ตำบลบองอ  มีพื้นที่ป่าไม้  จำนวน  51,493  ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่  4,8  ปัจจุบันมีราษฏรบุกรุกไปแล้วบางส่วน

  • สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิ

                  สภาพภูมิอากาศของตำบลบองอ  มีสภาพร้อนชื้น  มี  2  ฤดู  คือ  ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน  และฤดูฝนระหว่างเดือน กรกฎาคม – กุมภาพันธ์  ของปีถัดไป  อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง  28 – 30  องศาเซลเซียส

           ·  แหล่งน้ำและปริมาณน้ำในรอบปี  ปริมาณน้ำฝน

                  แหล่งน้ำมีสายน้ำกูตงไหลผ่านทุกหมู่บ้าน  มีฝายเก็บน้ำอยู่  2  แห่ง  อยู่ที่หมู่ที่  9  บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา  5  และบ้านสาเมาะ  หมู่ที่  3  ตำบลบองอ  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี  2,308.9  มิลลิเมตร

  • เส้นทางคมนาคม

                  ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอระแงะ  ถึงหมู่บ้านในตำบลบองอมีระยะทาง  ดังนี้

                  หมู่ที่  1  บ้านสาเมาะ                 ระยะทาง         8        กิโลเมตร

                  หมู่ที่  2  บ้านลาแป                   ระยะทาง         12      กิโลเมตร

                  หมู่ที่  3  บ้านกูตง                     ระยะทาง         14      กิโลเมตร

                  หมู่ที่  4  บ้านบองอ                   ระยะทาง         16      กิโลเมตร

                  หมู่ที่  5  บ้านลาไม                    ระยะทาง         8        กิโลเมตร

                  หมู่ที่  6  บ้านบาโงกูโบ               ระยะทาง         10      กิโลเมตร

                  หมู่ที่  10  บ้านปาเซ                  ระยะทาง         12      กิโลเมตร

                  หมู่ที่  8  บ้านอาแน                   ระยะทาง         18      กิโลเมตร

                  หมู่ที่  9  บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5     ระยะทาง         6        กิโลเมตร

                  หมู่ที่  10  บ้านยะหอ                 ระยะทาง         13      กิโลเมตร

  •