ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ (สกร.อำเภอระแงะ)

เลขที่ 27/1 หมู่ 7  ตำบลตันหยงมัส

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 671 887

โทรสาร 073 671 887

E-mail : nfe_rangae96@office.nfe.go.th