องค์กรนักศึกษา

1.นางสาวกูรุสนีดา ลอโมง ตำแหน่ง ประธาน

2.นายนุห์ มะลี ตำแหน่ง รองประธาน

3.นายอาสูวา มามะ ตำแหน่ง เลขานุการ

4.นายฟิตตรี เปาะแต ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

5.นางสาวบิสมี บือซา ตำแหน่ง กิจกรรมนักศึกษา

6.นายนัสรี เบ็นอิสมะแอ ตำแหน่งการเงินและบัญชี

7.นายนาซูฮา เจ๊ะสือรี ตำแหน่ง ปฏิคม

8.นางสาวนูรีดา สือแม ตำแหน่ง ประชาสัมพันธฺ์