กรรมการสถานศึกษา

ทำเนียบคณะกรรมการ  กศน.ตำบล

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอุสมาน        การีแซประธาน
2.นายสลาม         บองอแมกรรมการ
3.นายเจ๊ะฮามิ       สมะแอ     กรรมการ
4.นายอับดุลมานะ   เถาะกรรมการ
5.นางสาวตูแวซูลีนา วาจิ         กรรมการ
6.นางสาวฟาดีละห์  สุขเพชร    กรรมการ
7.นางนาปีซะห์       เปาะจิ     กรรมการ
8.นายบุญฬา         หะยีดาลี   กรรมการ
9.นายอัมรี            ดือราแมกรรมการ
10.นายมุกตา          ยูโซ๊ะ    กรรมการ
11.นางยามีละห์       วาแม กรรมการ
12.นายนิฮายาตี      นิเซ็งกรรมการ
13.นางฮุสนา นิติเมาะกรรมการ
14.นายอันรวี            สามุยามา กรรมการ
15.นายซายูตี           บินยะโก๊ะกรรมการ
16.นางสาวณัชชา แวเต๊ะ เหรัญญิก
17.นางสาวรอฮานี       รอนิกรรมการและเลขานุการ