เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2567  นายจิรวัฒน์  ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลบองอ บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ และนักศึกษา ศกร.ตำบลบองอ เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน  ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เช่น กิจกรรม Shopping Ideas DIY, กิจกรรมประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนรินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส