#นิเทศ​การจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567″ #ศกร.ตำบลกะลุวอเหนือ

Read more

#จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567″ #ศกร.ตำบลมะนังตายอ

Read more

#จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบพบกลุ่ม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567″ #ศกร.ตำบลโคกเคียน

Read more