วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก

▶️ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/173781